Algemene voorwaarden Holding Matzz & Co B.V.

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holding Matzz & Co B.V., hierna te noemen: “HMC”, en een Gebruiker waarop HMC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HMC, voor de uitvoering waarvan door HMC derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van HMC en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HMC en de Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien HMC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. HMC kan diensten van partners/affiliates afnemen waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij anders overeengekomen na schriftelijke goedkeuring van HMC.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van HMC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. HMC kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HMC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HMC anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HMC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.
Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. De overeenkomst tussen HMC en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Gebruiker HMC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HMC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. HMC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. HMC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door HMC of door HMC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Gebruiker of een door de Gebruiker aangewezen locatie, draagt de Gebruiker kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Gebruiker is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Gebruiker afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is HMC gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Gebruiker. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Gebruiker over op het moment waarop zaken aan de Gebruiker ter beschikking staan.
 7. HMC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HMC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HMC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HMC zijn verstrekt, heeft HMC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Gebruiker in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Gebruiker de gegevens aan HMC ter beschikking heeft gesteld. HMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HMC is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Gebruiker, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HMC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Gebruiker aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HMC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HMC bevoegde persoon en de Gebruiker akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HMC op en is voor de Gebruiker geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HMC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Gebruiker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HMC gehouden is, dan is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HMC daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien HMC met de Gebruiker een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HMC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Gebruiker in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Gebruiker die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HMC alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HMC rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de dienst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.
artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. HMC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HMC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van HMC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is HMC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HMC kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HMC op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien HMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien HMC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan de Gebruiker toerekenbaar is, is HMC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Gebruiker zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HMC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HMC, zal HMC in overleg met de Gebruiker zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HMC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Gebruiker in rekening gebracht. De Gebruiker is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HMC anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HMC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HMC op de Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Gebruiker een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele reis-, verblijf- en administratiekosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Gebruiker in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Overmacht
 1. HMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HMC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HMC of van derden daaronder begrepen. HMC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HMC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. HMC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel HMC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HMC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6. Betaling enincassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HMC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HMC aangegeven. HMC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. HMC heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HMC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HMC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaali.
 4. De Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HMC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Gebruiker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Gebruiker in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. Het verzuim van de Gebruiker die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Gebruiker), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien HMC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Gebruiker geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Gebruiker), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Gebruiker worden verhaald. De Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst HMC geleverde, blijft eigendom van HMC. Gebruiker verkrijgt het volledige HMCsrecht nadat alle verplichtingen uit de met HMC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door HMC geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Gebruiker dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HMC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Gebruiker verplicht om HMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorzoveel als nodig verbindt de Gebruiker zich er jegens HMC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval HMC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Gebruiker bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HMC en door HMC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HMC zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door HMC te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik, volgens het Nederlands Recht bestemd zijn. Bij gebruik buiten Nederland dient de Gebruiker zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. HMC kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren diensten en/of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door HMC verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de leverancier van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, door de Gebruiker en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HMC, de Gebruiker of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden bewerkt. De Gebruiker komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HMC geen invloed op kan uitoefenen.
 4. De Gebruiker is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Gebruiker te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan HMC te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan HMC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HMC in staat is adequaat te reageren. De Gebruiker dient HMC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Gebruiker tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Gebruiker blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de uit de overeenkomst voortvloeiende diensten en hetgeen waartoe hij HMC opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Gebruiker geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HMC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Gebruiker voldoen. In geval van vervanging is de Gebruiker gehouden om de vervangen zaak aan HMC te retourneren.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van HMC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Gebruiker.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, reis- en verblijfskosten, aan de Gebruiker in rekening gebracht worden.
 10. afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HMC en de door HMC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Indien HMC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. HMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HMC is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien HMC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HMC beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van HMC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. HMC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HMC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
 7. HMC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatili.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HMC.
Artikel 10 Vrijwaring
 1. De Gebruiker vrijwaart HMC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HMC toerekenbaar is. Indien HMC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden HMC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HMC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HMC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
 1. HMC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HMC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HMC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HMC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HMC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HMC.
 3. Indien gewenst door Gebruiker worden de geldende Algemene Voorwaarden toegezonden.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.